Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

Ochrona Danych Osobowych

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy, ul. Kościelna 38, 13-206 Płośnica.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: iod_gckib@plosnica.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. zapewnienia ochrony wypożyczanego sprzętu między innymi poprzez kontakt z Państwem w przypadku niezwrócenia sprzętu lub zwrócenia go w stanie uszkodzonym:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • podanie danych osobowych jest warunkiem wypożyczenia sprzętu, a niepodanie tych danych będzie skutkowało tym, że nie będą Państwo mogli skorzystać ze sprzętu, który jest własnością Centrum,
 1. w celu realizacji wydarzeń/konkursów organizowanych przez nasze Centrum:
 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO – w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku zbierania oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na wzięcie udziału w wydarzeniu,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało tym, że nie będą mogli Państwo brać udziału w wydarzeniu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. zapewnienia ochrony materiałów bibliotecznych między innymi poprzez kontakt z Państwem w przypadku niezwrócenia książki do Biblioteki:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • podanie danych osobowych w ww. celu jest obowiązkowe.
 1. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w punkcie 3 celach do czasu:
 1. kiedy będą Państwo korzystać z wypożyczonego sprzętu w przypadku jego wypożyczenia,
 2. do odwołania zgody w przypadku udziału w konkursach, imprezach, kołach organizowanych przez Centrum,
 3. kiedy będziecie Państwo naszymi Czytelnikami.
 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak nasi partnerzy lub współorganizatorzy wydarzeń, np. Urząd Gminy Płośnica lub lokalna prasa.
 2. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: