Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

Nasze Biblioteki

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOŚNICY

 

     Biblioteka Publiczna w Płośnicy działalność  swoją rozpoczęła dnia 1 stycznia 1949 r.

 Uchwałą Rady Gminy Płośnica z dniem 1 stycznia 2017 roku dokonano połączenia samorządowych  instytucji  kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy i Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy i utworzono samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy. Terenem działania jest Gmina Płośnica.

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należą:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych

 • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek

 • organizowanie czytelnictwa

 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury organizacjami, stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa.

 

 Bibliotekarki starają się przyciągnąć młodego czytelnika poprzez liczne imprezy, zaszczepić przyjaźń do książki, do literatury i potrzebą obcowania z nią, systematycznie pracują z młodzieżą szkolną nie tylko z Płośnicy, ale również z okolicznych miejscowości. Przeprowadzane są lekcje biblioteczne, organizowane są spotkania autorskie pogadanki, odczyty, konkursy, przeglądy książek, dyskusje nad książką, wystawy malarskie, wycieczki do biblioteki. Dla najmłodszych dzieci powstał Klub Kreatywnego Malucha. 

 

W bibliotece pracują : Ewa Józefowicz, Danuta Józefowicz,Anna Bońkowska

   

♦SERDECZNIE ZAPRSZAMY DO PŁOŚNICY W GODZINACH♦

PONIEDZIAŁEK       10.00-18.00

WTOREK                     10.00-16.00

ŚRODA                          8.00-16.00

CZWARTEK               10.00-18.00

PIĄTEK                          8.00-16.00

SOBOTY(w 2023r.)   9.00-13.00 :

   17.06.2023r.    24.06.2023r.

 

 

Godziny pracy biblioteki ulegają nieznacznym zmianom w miesiącach lipcu i sierpniu, w których pracujemy od godz.8.00-16.00

___________________________________________________________________________________________________________________________


 

             FILIA   BIBLIOTECZNA  GRÓDKI

 

Filia Biblioteczna w Gródkach swoją działalność rozpoczęła dnia 01.01.1972 roku.
Usytuowana jest w centrum miejscowości.

W bibliotece pracuje: Anna Bońkowska

             

 

 

♦SERDECZNIE ZAPRSZAMY DO GRÓDEK W GODZINACH♦

WTOREK       8.00-12.00

PIĄTEK           12.00-16.00

 

____________________________________________________________________________________________

            

             FILIA   BIBLIOTECZNA  NIECHŁONIN

 

Filia Biblioteczna w Niechłoninie powstała 1 maja 1955 roku.

Usytuowana jest w centrum miejscowości Niechłonin.

W bibliotece pracuje:Anna Bońkowska

 

            


♦SERDECZNIE ZAPRSZAMY DO NIECHŁONINA W GODZINACH♦

WTOREK           12.00-16.00

PIĄTEK               8.00-12.00

 


________________________________________________________________________________________                                  

          FILIA   BIBLIOTECZNA  WIELKI  ŁĘCK

 

   Filia Biblioteczna w Wielkim Łęcku swoją działalność rozpoczęła dnia 01.05.1963 roku.

Usytuowana jest w centrum miejscowości, w sąsiedztwie kościoła pw. św. Mikołaja w Wielkim Łęcku.  

W  bibliotece pracuje : Danuta Józefowicz

           

        

 

      

          

 

       


 

            

 

♦SERDECZNIE ZAPRSZAMY DO WIELKIEGO ŁĘCKA W GODZINACH♦

WTOREK                     8.00-13.00

CZWARTEK               11.00-16.00

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/ 2018

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka

w Płośnicy

z dnia 07.06.2018 r.

 

 

 

                       R E G U L A M I N

 

               GMINNEGO CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA

 

                                          W PŁOŚNICY

 

w sprawie : REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

 

 

                                             I  PRZEPISY OGÓLNE

 

                                                §1

 

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.

 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

 3. Czytelnicy obowiązani są zachować się w Bibliotece w sposób odpowiadający powadze tej instytucji. W Bibliotece należy zachować ciszę, nie wolno spożywać posiłków.

  Obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu. Czytelników w stanie nietrzeźwym nie obsługuje się.

 4. Wszystkie osoby korzystające z Biblioteki mają obowiązek pozostawiania toreb i okryć wierzchnich w miejscach do tego wyznaczonych.

 5. Czytelnicy zobowiązani są troskliwie obchodzić się z materiałami bibliotecznymi ( książki, czasopisma i inne zbiory ), zostały im udostępnione, szanować zbiory biblioteczne stanowiące dorobek pokoleń, dbać o mienie społeczne.

 6. Ze zbiorów Biblioteki można korzystać :

  a) na miejscu w Bibliotece ( w czytelni ),

  b)przez wypożyczanie do domu.

 

   II  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM CENTRUM  KULTURY i BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY

 

                                                §2

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy ul. Kościelna 38, 13-206 Płośnica .

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych -email :jod_gckib@plosnica.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia ochrony materiałów bibliotecznych między innymi poprzez kontakt z Państwem w przypadku niezwrócenia książki do Biblioteki .

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  - na podstawie art.6 ust.1lit. c RODO,

  - podanie danych osobowych jest obowiązkowe .

 5. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego w punkcie 3 celu do czasu kiedy będziecie Państwo naszymi Czytelnikami.

 6. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takich jak dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia jego sprawnego i bezpiecznego działania.

 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

                                     III  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

                                               §3

 

                                                   Prawo do korzystania

 

 1. Z wypożyczalni Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.

 2. Przy zapisie zgłaszający powinien :

  a)okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,

  b)wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszystkich zmianach danych osobowych uwzględniając na karcie zapisu.

 

                                                §4

 

                                                               Wypożyczenie

 

1. W wypożyczalni czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam wybiera książki i czasopisma. Bibliotekarz służy radą w   doborze odpowiedniej literatury.

2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć :

- 6 książek na okres nie dłużej niż 1 miesiąc, w tym 2 książki popularnonaukowe

- czasopisma bieżące na okres nie dłużej niż 1 tydzień

3. Liczba wypożyczeń materiałów może ulec zmianie po uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem

4. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów może przesunąć osobiście lub telefonicznie, o ile nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Jeden tytuł można przedłużyć  dwukrotnie. Po upływie tego terminu materiały należy oddać.

5. Biblioteka może żądać zwrotu materiałów przed terminem w punkcie 2, jeżeli stanowią oneszczególnie poszukiwane pozycje.

6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki, czasopisma aktualnie wypożyczone przez czytelników.

7. Czasopisma na zewnątrz mogą wypożyczać czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece.

 

 

                                                §5

 

                                                  Poszanowanie zbiorów

 

1. Czytelnik odpowiada materialnie za materiały, z których korzysta, dlatego powinien obchodzić się z nimi starannie.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książek lub innych materiałów przed ich wypożyczeniem

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia, czytelnik ma obowiązek książki lub inne materiały odkupić. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik ma obowiązek wpłacić odszkodowanie

4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi zobowiązanie za całość dzieła.

 

                                               IV  REGULAMIN  CZYTELNI

 

                                               §6

 

1.Prawo do korzystania z czytelni ma każdy zainteresowany.

2.Korzystając z czytelni są zobowiązani :

a) wpisać się do zeszytu odwiedzin

b) zająć miejsce zgodnie ze wskazówkami bibliotekarza.

3. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, księgozbioru wypożyczalni, czasopism oraz innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

4. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zobowiązany jest do zwrotu udostępnionych materiałów bibliotecznych.

5. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę dyżurującego bibliotekarza.

6. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z dyżurującym bibliotekarzem.

 

                              V  REGULAMIN  CZYTELNI  KOMPUTEROWEJ

 

                                               §7

 

1. Ze stanowiska komputerowego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani w godzinach pracy Biblioteki.

2. Przed rozpoczęciem pracy należy:

a) wpisać się do zeszytu odwiedzin,

b) zająć miejsce zgodnie ze wskazówkami bibliotekarza

3. Prawo do korzystania w pierwszej kolejności mają osoby wykorzystujące sieć Internetu i programy do celów edukacyjnych oraz chcąc skorzystać z katalogu elektronicznego Biblioteki Publicznej w Płośnicy.

4. Stanowisko komputerowe może być wykorzystywane przez jednego użytkownika.

5. Użytkownik jednorazowo ma prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego do pół godziny.

6. W przypadku braku oczekujących na korzystanie ze stanowiska, użytkownik może korzystać dłużej.

7. Zabrania się :

a) samodzielnego instalowania bądź usuwania jakichkolwiek programów czy plików,

b) dokonania zmian konfiguracji i istniejącego oprogramowania,

c) wykonywania połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i wyłączać kable zasilające),

d) korzystania z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza,

e) otwierania stron internetowych zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim rażących uczucia innych lub dobre obyczaje,

f) korzystania z komputera w celach zarobkowych oraz wykonywania czynności naruszających prawa autorskie i pokrewne,

8. Każde uszkodzenie lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Za wszelkie uszkodzenia. Biblioteka ma prawo obciążyć użytkownika kosztami naprawy.

9. Użytkownik za zgodą bibliotekarza może wydrukować wyszukaną informację. Koszt wydruku ponosi użytkownik.

10. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników czytelni komputerowej należy zachować ciszę. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i napojów.

11. Użytkownik, który nie przestrzega regulaminu, może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe z możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego.

 

 

 

                                     VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                                               § 8

 

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków znajdującej się u Dyrektora GCKiB w Płośnicy.

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w dramatycznych przypadkach pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GCKiB w Płośnicy.

3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 07.06.2018r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: