Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokplosnica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2.01.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2022-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

– filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących

– zdjęcia nie zawierają opisów

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem testów strony przeprowadzonych wg oceny eksperckiej oraz walidatorów internetowych: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/faq---czesto-zadawane-pytania

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Beata Grędzińska email: gckibplosnica@gmail.com  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 696 80 85. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek: lokal Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy mieści się na I piętrze budynku  przy ul. Kościelnej 38, 13 – 206 Płośnica

Do biblioteki prowadzi główne wejście od ulicy Kościelnej . Do wejścia prowadzą schody. Od  strony parkingu  znajduje się drugie wejście do budynku, przy którym zamontowany jest dzwonek do drzwi. Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z wypożyczalni może zadzwonić i wówczas pracownik biblioteki podejdzie do drzwi. Nie ma możliwości wjechania wózkiem do czytelni.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Niechłoninie w mieści się na parterze budynku OSP, Niechłonin 146, 13 – 206 Płośnica

Do lokalu filii prowadzi wejście od głównej ulicy. Nie ma podjazdu dla wózków, przed skrzydłowymi drzwiami wejściowymi jest stopień. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika i osoby towarzyszącej.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

 

 

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Gródkach  mieści się na piętrze budynku ,             Gródki  29, 13 – 206 Płośnica

Do lokalu filii prowadzi wejście od strony parku . Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków, jest natomiast zamontowany dzwonek głosowy, poprzez który można skontaktować się z pracownikiem biblioteki.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

 

 

 

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Wielkim Łęcku  mieści się na parterze budynku , Wielki Łęck 86 , 13 – 206 Płośnica

Do lokalu filii prowadzi wejście od głównej ulicy. Nie ma podjazdu dla wózków, przed skrzydłowymi drzwiami wejściowymi jest stopień. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika i osoby towarzyszącej.

 

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Aplikacje mobilne

Gmina Płośnica nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: