Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

ul. Kościelna 38, 13-206 Płośnica

 

Regulaminy

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 GMINNEGO CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w PŁOŚNICY

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem prawnym określającym strukturę organizacyjną  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy, nazywanego dalej „GCKiB w Płośnicy” jego zakres działania oraz zakres odpowiedzialności osób w nim zatrudnionych.

§ 2

 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy działa na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku; poz.406);

2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 roku; poz. 642);

3) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 roku; poz.1047 z późn. zm.); 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.); 5) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku; poz.406);

6) Uchwały nr XXV/168/61/2016 RADY GMINY PŁOŚNICA z dnia 5 października 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy, i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy;

7) UCHWAŁA NR XXXVI/271/66/2017 RADY GMINY PŁOŚNICA z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/168/61/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 5 października 2016 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

8) Statutu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy.

      § 3

  GCKiB w Płośnicy  jest wyodrębnioną  gminną jednostką  organizacyjną , posiada osobowości prawnej, samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 

            §4

Nadzór nad działalnością  GCKiB w Płośnicy sprawuje Wójt Gminy Płośnica.

 

§5

 GCKi B w Płośnicy funkcjonuje wewnętrznie w niżej wymienionych

komórkach organizacyjnych:

1) Dom Kultury;

2) Biblioteka Publiczna;

3) Koordynator sportu, rekreacji i kultury fizycznej.

4) Świetlice środowiskowe.

5)Centrum Aktywności Lokalnej.

 

§ 6

Siedzibą GCKiB w Płośnicy jest budynek  przy ul. Kościelnej 38 w Płośnicy, ponadto prowadzi działalność :

1) Dom Kultury w Płośnicy ul. Kościelna 38

2) Biblioteka Publiczna w Płośnicy ul. Kościelna 38

3) Filia Biblioteczna Gródki 29, 13-206 Płośnica

4) Filia Biblioteczna Niechłonin 146, 13-206 Płośnica

5) Filia Biblioteczna Wielki Łęck 86, 13-230 Lidzbark.

6) Centrum Aktywności Lokalnej w Zalesiu

7)Świetlica Środowiskowa w Małym Łęcku

ROZDZIAŁ II

Ogólne zasady  zakres działania GCKiB w Płośnicy

 

             § 7

 

Działalność „Domu Kultury” prowadzona jest na podstawie corocznych planów działalności instytucji kultury, przedkładanych Organizatorowi, który zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów. Dopuszcza się zmianę rocznego planu, w szczególnych przypadkach dotyczących finansowania zadań. Do zakresu działania komórki organizacyjnej p.n. „Dom Kultury” w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury należy w szczególności:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę;
 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 3. udostępnianie, tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury oraz włączenie ich do
 4. społecznego obiegu;
 5. inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu kulturalnym;
 6. kultywowanie tradycji i folkloru;
 7. opracowywanie planów upowszechniania kultury z uwzględnieniem działania innych organizacji
 8. społecznych, kulturalnych i gospodarczych;
 9. realizacja mecenatu samorządowego oraz poszukiwanie sponsorów dla tworzenia warunków do
 10. rozwoju i prezentacji osiągnięć twórczych;
 11. propagowanie i nadzorowanie imprez kulturalno - rozrywkowych o charakterze masowym z prawem
 12. zlecenia ich realizacji innym instytucjom i organizacjom;
 13. organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;
 14. tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;
 15. organizowanie wystaw okolicznościowych;
 16. organizowanie różnorodnych konkursów;
 17. promowanie uzdolnionej młodzieży;
 18. organizowanie środowiskowych imprez.

 

§ 8

Do zakresu działania komórki organizacyjnej pn. „Biblioteka Publiczna” w zakresie zaspakajaniu

potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa należy w szczególności:

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem

     materiałów dotyczących własnego regionu;

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej;

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie

    wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz

    osób niepełnosprawnych;

4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i

     zewnętrznych;

5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i

     towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

8. Organizowanie konkursów czytelniczych;

9. Organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji i prozy;

10. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej;

11. Prowadzenie Filii Bibliotecznych:

a) Filia Biblioteczna Gródki 29, 13-206 Płośnica;

b) Filia Biblioteczna Niechłonin 146, 13-206 Płośnica;

c) Filia Biblioteczna Wielki Łęck 86, 13-230 Lidzbark.

 

 Nadzór merytoryczny nad Bibliotekami Publicznymi sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w

        Działdowie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie;

 

§ 9

 

Zadania Biblioteki Publicznej w zakresie gromadzenia zbiorów:

 1. Realizacja całokształtu prac związanych z gromadzeniem zbiorów.

 2. Panowanie ilościowego i jakościowego zaopatrzenia bibliotek w książki, czasopisma, itp.

 3. Ustalenie kryteriów doboru księgozbioru do Biblioteki Publicznej w Płośnicy i Filii.

 4. Realizowanie ustalonego  wskaźnika zaopatrzenia bibliotek w nowości wydawnicze.

 5. Zbieranie i rozpatrywanie dezyderatów czytelników i bibliotekarzy w sprawie zakupu książek. 

 6. Analizowanie zawartości i stopnia wykorzystywania zbiorów w Biblioteki Publicznej w Płośnicy i  

      Filiach. 

 7. Zamawianie książek w księgarniach, wydawnictwach u innych dystrybutorów książek.

 8. Przekazywanie zakupionych książek podległym placówkom bibliotecznym.

 9. Czuwanie nad zakupem wydawnictw rozprowadzonych systemów talonów, przedpłat, subskrypcji,  

      kontynuacji, wydawnictw seryjnych.     

                       

§ 10

 Zadania Biblioteki Publicznej w Płośnicy w zakresie opracowania zbiorów:

  1. Realizacja całokształtu prac związanych z opracowaniem zbiorów.

  2. Przygotowanie kart katalogowych do zakupionych książek dla Biblioteki Publicznej w Płośnicy i 

      Filii.

  3. Rozdział opracowanych kart katalogowych.

  4. Klasyfikacja nabytków.

 

§ 11

 

Do zakresu zadań Centrum Aktywności Lokalnej należy:

1) określony sposób działania, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym;

2) angażowanie mieszkańców oraz aktywizowanie lokalnych instytucji na rzecz rozwiązywania własnych, artykułowanych przez dane środowisko problemów i potrzeb;

3) oparcie rozwoju lokalnego o siły tkwiące we własnym środowisku;

4) leczenie nadszarpniętych więzi międzyludzkich;

5) poczucie tożsamości z własną społecznością;

6) poczucie odpowiedzialności za lokalne sprawy;

7) prowadzenie działań na rzecz powstania silnych i zintegrowanych społeczności lokalnych; 8) rozwój lokalnej samoorganizacji, solidarności i tworzenie więzów samopomocy,

9) zaktywizowanie lokalnych zasobów – instytucji i organizacji samorządowych, pozarządowych, biznesowych;

10) wzmacnianie i integracja lokalnych grup obywatelskich;

11) budowanie tożsamości wspólnot lokalnych poprzez podnoszenie jakości społecznych interakcji, związków i sieci kontaktów;

12) pomaganie ludziom w tworzeniu i odtwarzaniu ich własnych społeczności lokalnych i grup społecznych, pozwalających na radzenie sobie z rozwiązywaniem lokalnych problemów oraz przejmowanie kontroli nad własnym życiem;

13) posiadanie lub stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywaniu i integracji społeczności lokalnej (miejscem takim może być siedziba instytucji);

14) tworzenie w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów.

 

§ 12

 

Do zadań świetlicy środowiskowej należy:

1) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych;

 2) wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej rzeczywistości oraz pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany;

3) udzielanie pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez otoczenie ich dodatkową opieką wychowawczą;

4) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 

 

§ 13  

                                                                                                                                                                                                                   

Zadania działu udostępniania zbiorów komórki organizacyjnej

Biblioteka Publiczna w Płośnicy”

 

 Prace związane z księgozbiorem i jego dokumentacją, przygotowanie zbiorów do udostępniania;

 

 1. Pracowanie zbiorów ogólnych   w zakresie inwentaryzowania, pieczętowania i znakowania,
 2. Prowadzenie rejestru nabytków,
 3. Włączanie kart katalogowych do katalogów,
 4. Zaopatrywanie książek w karty książek,
 5. Znakowanie specyfikacji kompletowanie i przechowywanie protokołów nabytku księgozbioru,
 6. Bieżące publiczne wartości inwentarza księgozbioru,
 7. Prowadzenie rejestru ubytków, sporządzanie protokołów ubytków,
 8. Selekcja księgozbioru bibliotek, wycofywanie  książek  zużytych, zniszczonych, nie zwróconych,
 9. Bieżąca konserwacja zbiorów, kwalifikowanie i przekazywanie książek do oprawy introligatorskiej,
 10. Włączanie książek na półki wg planu rozmieszczenia zbiorów,
 11. Aktualizacja napisów informacyjnych w wypożyczalni i czytelni, rozdzielaczy w księgozbiorze i katalogach,

 12.  Przeprowadzenie skontrum księgozbioru, udział w pracach komisji skontrum,                              

 13.  Melioracja katalogów biblioteki, skontrum katalogów, uzupełnianie braków w katalogach,

       ujednolicanie opisów, sygnatur i klasyfikacji.

                                                        

   ZADANIA W ZAKRESIE WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW:

 

 1. Przyjmowanie czytelników i ich ewidencja ,
 2. Prowadzenie kartoteki czytelników i wypożyczonych książek,
 3. Przestrzeganie regulaminu wypożyczalni,
 4. Prowadzenie   rejestru czytelników ,

 5.   Indywidualne formy pracy z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie czytelnicze – pomoc  

       Czytelnikom w doborze książek do nauki, pracy, rozrywki itp.,

 6.   Pomoc czytelnikom w korzystaniu z katalogów, bibliografii i innych  źródeł informacji o              

       zbiorach,

 7.   Wypożyczanie i przyjmowanie zwróconych  książek,

 8 .  Udostępnianie literatury pięknej, popularno- naukowej, czasopism, 

 9.   Prowadzenie dziennika statystycznego,

 10. Przyjmowanie skarg i wniosków od czytelników, prowadzenie księgi skarg i wniosków,

 11.  Popularyzacja książek i czytelnictwa przy pomocy różnych form pracy, organizacja wystaw,  

         lekcji bibliotecznych, spotkań, konkursów, prelekcji, odczytów itp.,

 12.  Organizacja udostępniania książek ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym,

 13.  Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi.  

stowarzyszeniami i zakładami pracy,

 14.  Przygotowywanie pomieszczeń bibliotecznych na wystawy , imprezy, spotkania itp.,

 15.  Opieka nad sprzętem bibliotecznym w wypożyczalni,

 16 . Opieka nad sprzętem komputerowym ,

 17 . Udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, naradach bibliotecznych,

 18 . Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej przez samokształcenie,

 19 . Stosowanie się do przepisów i instrukcji dotyczących pracy z użytkownikiem i udostępnianiem

       zbiorów,

 20. Propaganda systemu wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie dokumentacji,

       związanej z zamawianiem i przyjmowaniem książek z innych bibliotek,

 21. Wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem książek, prowadzenie  

        postępowania o zwrot  książek przetrzymywanych  przez  czytelników,

 22. Prowadzenie planowania, sprawozdawczości, statystyki oraz dokumentacji pracy    wypożyczalni,

 23 . Uzgadnianie wartości nabytków z księgowością.

 

Zakres pracy w czytelni

 

1 .  Porządkowanie, układ, kompletowanie, selekcja, oprawa i konserwacja księgozbioru,

 2.   Prowadzenie katalogu  księgozbioru  podręcznego i jego aktualizacja,

 3.   Udostępnianie  prezencyjne  księgozbioru podręcznego  i czasopism,

4.   Udostępnianie  na miejscu  w czytelni  zbiorów  regionalnych,

  5. Prowadzenie zeszytu odwiedzin w czytelni,

 6.   Przestrzeganie regulaminu czytelni,                                              

 7 .  Udzielanie  niezbędnych  informacji bibliotecznych i bibliograficznych,

 8 .  Pomoc czytelnikom w doborze  informatorów, słowników, encyklopedii itp.,

 9.   Prowadzenie kwitariusza odpłatności za świadczone usługi np. za  wydruk z komputera,                                               

10.  Prowadzenie czytelni  komputerowej,

11.  Pomoc w wyszukiwaniu  informacji w Internecie,

12. Zapewnianie  czytelnikom dostępu do Internetowych zasobów www, nieodpłatnych baz 

       danych, katalogów innych bibliotek.

 

§ 14

 

Pomoc informacyjno-bibliograficzna dla dzieci i młodzieży

 

 1.  Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w poszukiwaniu  materiałów  do nauki  szkolnej,

 2.  Udzielanie informacji na podstawie katalogów, księgozbioru ogólnego i podręcznego,

 3.  Zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi literatury  dla  dzieci  i młodzieży,

 4.  Współpraca ze szkołami, placówkami  kulturalno-oświatowymi itp.

 

ZAKRESY PRACY FILII BIBLIOTECZNYCH   Gródki, Wielki Łęck, Niechłonin

 

 1. W zakresie organizacji i administracji:

-   prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, w szczególności planowania,                   

-    sprawozdawczości i statystyki, utrzymanie  porządku w lokalu biblioteki i dbanie o   jego estetykę,

                 -   zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz  przestrzeganie     

-    dyscypliny pracy   oraz zasad bhp i przepisów p. poż.

                                                    

 1. W zakresie gromadzenia i opracowania  zbiorów:

 

 • przekazywanie do Bibliotece Macierzystej wniosków w zakresie gromadzenia,
 • prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów  i ubytków( inwentarz, rejestr  dowodów wpływów i ubytków),
 • przyjmowanie książek(nowych zakupów) z Biblioteki Macierzystej,
 • przekazywanie potwierdzonych specyfikacji do Biblioteki Macierzystej w terminie do  dwóch  tygodni   po otrzymaniu książek,
 • przyjmowanie darów wg obowiązujących  przepisów,
 • przyjmowanie książek w zamian za zniszczone i zagubione na podstawie odpowiednich  protokołów i prowadzenie tych protokołów,
 • opracowanie książek wg obowiązujących  przepisów,
 • dokonywanie selekcji księgozbioru  wg  aktualnych zaleceń w tym zakresie,
 • przestrzeganie  układu książek na półkach  wg obowiązującego schematu,
 • prowadzenie katalogu alfabetycznego i  rzeczowego,
 • kwalifikowanie  książek  do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem Biblioteki Macierzystej.

                                                                        

  3. W zakresie udostępniania

 • przyjęcie  i ewidencja  czytelników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek i ewidencją czytelników,
 • udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek,

                 -      informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania  z wypożyczeń                        

                        międzybibliotecznych,

                 -     wysyłanie upomnień do czytelników ,                                   

                 -     udostępnianie księgozbioru podręcznego i regionalnego,

                 -     udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

 4.W zakresie upowszechniania  czytelnictwa:

 • organizowanie i prowadzenie promocji książki i czytelnictwa w środowisku,
 • organizowanie  i prowadzenie imprez czytelniczych,
 • troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 • włączanie się  do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych imprez  kulturalnych,
 • współpraca z lokalnymi placówkami  kulturalnymi, oświatowymi.

 

§ 15

 

DZIAŁALNOŚĆ   INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA Biblioteki Publicznej w Płośnicy

 

Gromadzenie i wytwarzanie  baz danych np. zbiorów biblioteki.

 1. Udzielanie informacji o  zbiorach bibliotecznych i zasadach ich udostępniania.
 2. Tworzenie kartotek zagadnieniowych informacyjnych, bibliograficznych, posiadanych  zbiorów  regionalnych, dokumentów elektronicznych.

       4.    Tworzenie baz danych  o literaturze regionalnej, kompletowanie  wycinków prasowych   

              na temat bibliotek.

 

§ 16

 

Zadania Biblioteki Publicznej w Płośnicy w  zakresie promocji bibliotek

1. Organizowanie i prowadzenie  imprez popularyzujących  bibliotekę,  książkę,  literaturę i wiedzę.

2. Organizowanie imprez oświatowych i kulturalnych  takich  jak:  spotkania  autorskie, prelekcje, odczyty, konkursy.

3. Przekazywania informacji  do prasy lokalnej  o działalności  bibliotek   naszej gminy.

4. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i placówkami  kulturalno-oświatowymi, prasą lokalną, organizacjami społecznymi  działającymi  na terenie  Gminy Płośnica.

 

 

 

§ 17

 

Zadania Biblioteki Publicznej w zakresie spraw administracyjnych

 1. Zabezpieczenie sprawnej działalności Bibliotek.
 2. Zabezpieczenie właściwych warunków pracy wszystkim pracownikom Biblioteki
 3. Czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń technicznych bibliotek (sieć wodno-kanalizacyjna, c.o. instalacja telefoniczna i energetyczna).
 4. Prowadzenie zaopatrzenia w środki i materiały niezbędne do pracy w Bibliotekach.
 5. Realizacja terminowego i właściwego obiegu dokumentów Biblioteki

 

§ 18

 

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników

 

 1. W związku z charakterem pracy w Bibliotekach wymagającym realizacji zadań statutowych pracy w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, zastępca dyrektora GCKiB może wprowadzić okresowe przesunięcia godzin pracy na poszczególnych  stanowiskach Bibliotek.
 2. Tygodniowy harmonogram godzin pracowników zatwierdza   zastępca dyrektora GCKiB,                  biorąc pod  uwagę wymogi realizacji zadań statutowych Biblioteki.
 3. Wszyscy pracownicy mają obowiązek współpracy przy realizacji zadań podejmowanych

   przez GCKiB w Płośnicy.

  4 .  Szczegółowe zakresy obowiązków pracowniczych związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy określają zakresy czynności służbowych-Bibliotek.                                                    

 

§ 19

 

Do zakresu działań Koordynatora sportu, rekreacji i kultury fizycznej należy:

 

1) prowadzenie zajęć sportowych z różnych dyscyplin sportu;

2) organizacja turniejów oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych;

3) współpraca ze szkołami w zakresie rozwoju kultury fizycznej;

4) współpraca ze szkołami w zakresie wykorzystania bazy sportowej na terenie Gminy Płośnica;

5) dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć sportowych;

6) upowszechnianie turystyki regionalnej oraz promocja walorów turystycznych Gminy.

 

§ 20

 

GCKiB w Płośnicy  może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy i odczyty;

2) prowadzić naukę języków obcych, tańca towarzyskiego itp.;

3) prowadzić impresariat artystyczny;

4) organizować imprezy rozrywkowe i sportowe;

5) prowadzić działalność wydawniczą;

6) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne i inne usługi z zakresu kultury;

7) prowadzić ogniska artystyczne;

8) prowadzić wypożyczalnie sprzętu sportowego, technicznego itp.;

9) prowadzić sprzedaż regionalnych dzieł sztuki ludowej oraz artykułów użytku kulturalnego;

10) realizować imprezy zlecone ( okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);

11) świadczyć inne usługi w zakresie swojej właściwości.

 

 

 

 

 

§ 21

 

GCKiB w Płośnicy realizuje swoje zadania w oparciu o:

1) samodzielnie opracowywane programy działalności;

2) roczny harmonogram działań zatwierdzony przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia,   Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Płośnica oraz Wójta Gminy

   Płośnica.

§ 22

 

Tryb pracy  pracowników w GCKiB w Płośnicy

 1. Pracownicy zatrudnieni są w podstawowym systemie pracy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym   12 miesięcznym.
 2. Pracownicy administracji zatrudnieni w GCKiB w Płośnicy pracuja codziennie w godz. od 8.00 do 16.00, lecz ze względu na specyfikę działalności GCKiB dopuszcza się możliwość dostosowania czasu pracy, uwzględniając bieżące zadania.
 3. Etatowi pracownicy merytoryczni zatrudnieni w GCKiB w Płośnicy pracują wg. Indywidualnego rozkładu czasu pracy, uwzględniającego bieżace zadania prowadzonej przez GCKiB działalności kulturalnej.
 4. GCKiB w Płośnicy może być udostępniony w szczególnych przypadkach 24 godziny na dobę, generalnie jednak jest udostępniony w godzinach od 8.00-20.00
 5. Porę nocną ustala się w godz. 22.00-6.00
 6. Pracownicy Bibliotek pracują w następujących godzinach:

Biblioteka w Płośnicy przy ul. Kościelnej 38

Poniedziałek 12.00-18.00

Wtorek          12.00-18.00

Środa             8.00-16.00

Czwartek      12.00-18.00

Piątek            12.00-18.00

Sobota           8.00-14.00

Godziny pracy Biblioteki  ulegają zmianom w miesiącu lipcu i sierpniu w poniedziałki, wtorki, czwartki, i piątki pracuje od godz. 12.00 do godz. 17.00, zaś w sobotę biblioteka jest nieczynna.

b)Filia Biblioteczna Gródki

Poniedziałek 12.00-17.00

Środa              12.00-17.00

Piątek             12.00-17.00

c)Filia Biblioteczna Wielki Łęck

Wtorek       9.00- 17.00

Czwartek    9.00-16.00

d)Filia Biblioteczna Niechłonin

               Poniedziałek 12.00 – 18.00

Wtorek           11.00  - 16.00

Środa              12.00- 18.00

Czwartek        12.00 – 15.00

e) Świetlica Środowiskowa w Małym Łęcku

                Poniedziałek 15.00 – 19.00

 Wtorek           11.00  - 16.00

 Środa              12.00 - 18.00

 Czwartek        12.00 – 15.00

 Piątek              18.30  -  20.00  

f) Centrum Aktywności Lokalnej

                Poniedziałek 12.00 – 18.00

 Wtorek           11.00  - 16.00

 Środa              12.00- 18.00

 Czwartek        12.00 – 15.00

 Piątek       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

 

§ 21

 

Na czele GCKiB w Płośnicy stoi Dyrektor, który zarządza i kieruje jednostką będąc za nią odpowiedzialnym. W „Centrum” działają jako jego wewnętrzne komórki organizacyjne:

 • Dom Kultury
 • Biblioteka Publiczna
 • Świetlica Środowiskowa
 • Centrum Aktywności Lokalnej
 • Koordynator sportu, rekreacji i kultury fizycznej.

1.Całokształtem działalności „Centrum” kieruje Dyrektor, przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

2.W przypadku nieobecności Dyrektora pracą „Centrum” kieruje jego Zastępca.

3.Dyrektor „Centrum” sprawuje nadzór i zarządza majątkiem ruchomym przekazanym w  

      użytkowanie.

4.Szczegółowy schemat organizacyjny zawiera załącznik nr. 1 dołączony do regulaminu.

                                                                                                               

     § 22

 

1. Dyrektor GCKiB w Płośnicy organizuje i nadzoruje pracę placówek upowszechniania kultury i bibliotek publicznych oraz sportu i rekreacji, zabezpiecza ich wyposażenie, sprawuje funkcję doradczą i udziela wszechstronnej pomocy w prowadzeniu ich działalności, jak również reprezentuje je na zewnątrz i ustala wewnętrzną organizację placówek w regulaminie organizacyjnym.

2. Pracownicy Bibliotek podlegają merytorycznie bezpośrednio Zastępcy Dyrektora GCKiB w Płośnicy  odpowiedzialnego za pracę bibliotek.

3. Zastępca Dyrektora GCKiB w Płośnicy jest partnerem dla Biblioteki Wojewódzkiej i Powiatowej.

4. W zakresie współdziałania bibliotek z innymi placówkami kultury Dyrektor GCKiB w Płośnicy podejmuje decyzje w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora odpowiedzialnego za sprawy czytelnictwa.

 

§ 23

 

1. Dyrektora GCKiB w Płośnicy powołuje i odwołuje Wójt Gminy Płośnica, który jest równocześnie

     jego zwierzchnikiem statutowym.

2. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Dyrektor GCKiB w Płośnicy w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Płośnica.

3. Do zakresu działania Dyrektora GCKiB w Płośnicy należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością;

b) reprezentowania GCKiB w Płośnicy na zewnątrz;

c) zarządzania majątkiem jednostki;

d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

e) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

f) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;

g) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;

h) występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.

4. Bezpośredni nadzór nad działalnością GCKiB w Płośnicy sprawuje Wójt Gminy.

 

§ 24

                                                                                                    

Zakres zadań pracowników GCKiB w Płośnicy

 Dyrektor

Obowiązki Dyrektora GCKiB w Płośnicy:

1)Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników i sprawuje nad nimi kontrolę zgodnie z zasadami w załączniku nr. 1

2)Zarządza GCKiB w Płośnicy, organizuje jego działalność, realizuje cele i zadania oraz reprezentuje go na zewnątrz.

3)Koordynuje i nadzoruje działalność.

4)Ustala wewnętrzną organizację GCKiB w Płośnicy, ustala obowiązki i uprawnienia podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5)Zapewnia pracownikom GCKiB w Płośnicy odpowiednie warunki  pracy oraz zabezpiecza odpowiednio warunki socjalno-bytowe(gwarantowane ustawodawstwem pracy, przepisami BHP i p.poż.)

6)Zapewnia ochronę mienia( przed kradzieżą, zniszczeniem itp.)

7)Przyjmuje skargi i wnioski, rozpatruje je i udziela odpowiedzi.

8)Rozwija działalność oświatową poprzez organizowanie kursów, odczytów, spotkań.

9)Nawiązuje i utrzymuje kontakt z hobbystami i kolekcjonerami.

10)Współpracuje ze wszystkimi organizacjami, stowarzyszeniami, towarzystwami i szkołami na terenie gminy.

11)Przygotowuje i wprowadza zarządzenia, instrukcje i regulaminy wewnętrzne dla GCKiB w Płośnicy.

12)Sporządza sprawozdania opisowe oraz dane informacyjne GUS.

       13) Zatwierdza:

- plany finansowo-rzeczowe

- sprawozdania finansowe i do GUS

- dokumenty kadrowe dotyczące zatrudnienia i zwalniania

- dokumenty przemieszczania i zbywania składników majątkowych

- delegacje służbowe

14) Ponosi odpowiedzialność za:

- realizacja ustalonych zadań

- celowe i trafne wydatkowanie środków finansowych

- prowadzenie  nadzorowanie całokształtu zadań związanych z działalnością GCKiB w Płośnicy

- skutki faktyczne i prawne podejmowanych decyzji

- racjonalne wykorzystanie majątku GCKiB w Płośnicy

- warunki pracy i dyscyplinę pracy w GCKiB w Płośnicy oraz organizację kontroli wewnętrznej

- prawidłowe ustalenie polityki kadrowej i właściwy dobór pracowników

15) Dyrektor ma prawo:

- wydawania poleceń oraz zarządzeń w związku z prowadzoną działalnością GCKiB w Płośnicy

- składania oświadczeń w imieniu GCKiB w Płośnicy

- reprezentowania interesów GCKiB w Płośnicy wobec innych podmiotów

- dysponowania środkami majątkowym GCKiB w Płośnicy w granicach ustalonych w przepisach

  prawa

- przyjmowania, zwalniania i karania pracowników

- ustalania pełnomocników i udzielania pełnomocnictw.

 

 

§ 25

 

Zastępca dyrektora GCKiB w Płośnicy

Do obowiązków  Zastępcy dyrektora GCKiB w Płośnicy w  szczególności należy:

dbałość o podległą komórkę organizacyjną tj. „Biblioteka Publiczna” wraz z filiami w  Gródkach, Wielkim Łęcku, Niechłonie.

1) Zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności.

2) Kierowanie biblioteką publiczną, organizacja i koordynacja pracy bibliotek,  nadzór  merytoryczny nad bibliotekami.

3) Nadzór, kontrola i ocena pracy podległych pracowników Biblioteki zatrudnionych na

      poszczególnych stanowiskach pracy oraz opracowywanie harmonogramów czasu pracy.

4) Opracowywanie programów działalności biblioteki, planów finansowych i sprawozdań w zakresie

     działalności bibliotecznej.

5) Udział w przygotowywaniu z Dyrektorem i Głównym Księgowym projektów,  planów finansowych i sprawozdań dotyczących  działalności GCKiB w Płośnicy.

6) Sporządzanie  sprawozdań GUS dotyczących działalności bibliotek.

7) Prowadzenie szczegółowej ewidencji ilościowej i wartościowej księgozbioru Bibliotek, Filii Płośnicy.

8) Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach płacowych pracowników bibliotek.

9) Dbałość o utrzymanie kompetencji  pracowników Biblioteki i ich znajomość aktualnych przepisów

     Prawnych.

10)Przygotowywanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji regulujących działalność biblioteki.

11)Czuwanie nad prawidłowością działania systemu informatycznego, sieci komputerowej, sprzętem komputerowym.

12)Przygotowywanie projektów dot. pozyskania środków zewnętrznych dla instytucji, współpraca w

      tym zakresie z pozostałymi działami GCKiB.

13) Udział w przygotowaniu z Dyrektorem wspólnego harmonogramu prac Gminnego Centrum

       Kultury i Biblioteki w Płośnicy.

14) Zastępowanie Dyrektora GCKiB w Płośnicy w przypadku jego nieobecności.

15)Udział we wspólnych przedsięwzięciach podejmowanych przez GCKiB w Płośnicy m.in.

      spotkań autorskich, wystaw, tygodni tematycznych itp.

16)Przygotowywanie i wprowadzenie instrukcji i regulaminów wewnętrznych Biblioteki.

a)Opracowanie planów działalności Biblioteki głównej.

b) Opiniowanie i zatwierdzanie planów opracowanych przez pracowników Filii.

c) sporządzanie sprawozdania z działalności Filii i Biblioteki głównej.

d) Selekcja księgozbioru Biblioteki macierzystej i Filii.

e)skontrum we wszystkich Bibliotekach.

f) Sprawozdanie miesięczne.

g)Prowadzenie rejestru ubytków.

h)Katalogowanie w programie MAK.

i) Zakup książek do wszystkich Bibliotek.

j)Prowadzenie dowodów wpływu i okresowe zestawienie ewidencji zbiorów bibliotecznych.

k) Praca kulturalno-oświatowa.

l) Wypożyczanie na zewnątrz i na miejscu.

 

§ 26

Główny księgowy

Podstawowy zakres obowiązków i odpowiedzialność głównego księgowego określają :

- Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.(Dz.U. z 2013 r.poz.885)

- Ustawa o rachunkowości z dnia 22.06.1994 r.(DZ.U. z 2016 r.poz.1047)

Obowiązki:

 1. Prowadzenie rachunkowości GCKiB w Płośnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające przede wszystkim na:

a)zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów

b)bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdawczości finansowej

c)nadzorowaniu całokształtu prac w zakresie rachunkowości.

 1. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji GCKiB w Płośnicy
 2. Dokonywane zmian w budżecie
 3. Zatwierdzanie wydatków budżetowych
 4. Opracowanie sprawozdania finansowego z  wykonania budżetu
 5. Zgłaszanie wniosków wspólnie z Dyrektorem GCKiB w Płośnicy w sprawach budżetowych do władz gminy.

Główny księgowy ma prawo:

- zatwierdzania wszystkich operacji finansowych i majątkowych

- występowania z wnioskami w sprawach budżetowych i majątkowych

 

Główny księgowy GCKiB w Płośnicy prowadzi całokształt prac związanych z księgowością i kadrami Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy, który podlega dyrektorowi GCKiB w Płośnicy.

 

§ 27

 

1.Pracownicy merytoryczni – instruktorzy  komórki organizacyjnej „Dom Kultury” podlegają Dyrektorowi GCKiB w Płośnicy we wszystkich zakresach swego działania.

Obowiązki i odpowiedzialność:

- realizowanie ustalonych w planach GCKi B w Płośnicy zadań

- wykonywanie poleceń  Dyrektora GCKiB w Płośnicy

- dbałość o majątek GCKiB w Płośnicy- zabezpieczenie przed kradzieżą zniszczeniem itp.

- przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ

- prowadzenie dokumentacji potrzebnej przy prowadzeniu zajęć

- sporządzanie sprawozdań i składanie ich Dyrektorowi GCKiB w Płośnicy

- zgłaszanie Dyrektorowi propozycji dotyczących pracy i wykorzystania ich w GCKiB

- przestrzeganie ustalonego w GCKiB w Płośnicy czasu pracy i wykorzystanie go w sposób najbardziej efektywny

- przestrzeganie tajemnicy służbowej

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie w szkoleniach

Pracownicy merytoryczni GCKiB wykonują zadania ustalone w indywidualnych zakresach czynności. Do wspólnych zadań pracowników GCKiB należy:

 1. Wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej
 2. Inspirowanie i opieka nad działalnością nowopowstających zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych.
 3. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, artystycznych i rozrywkowych dla mieszkańców Gminy Płośnica.
 4. Utrwalenie tradycji regionalnych i gminnych.
 5. Organizowanie obchodów z okazji ważnych wydarzeń historycznych i regionalnych w formie

przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali, i innych imprez kulturalno- oświatowych.

 1. Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnych formach działalności sportowej.
 2. Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę.
 3. Współpraca ze szkołami oraz innymi Ośrodkami Kultury.
 4. Gromadzenie materiałów dotyczących własnego regionu i życia społecznego gminy.
 5. Opracowywanie planów, sprawozdań, analiz dotyczących różnych aspektów życia kulturalnego, działalności sportowej i rekreacyjnej oraz prowadzenie bieżącej statystyki i sprawozdań dla potrzeb GUS  i Dyrektora GCKiB w Płośnicy.
 6. Inne zadania zlecone przez Dyrektora GCKiB w Płośnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

 

Postanowienia końcowe

 1. Strukturę organizacyjną GCKiB w Płośnicy przedstawia schemat organizacyjny Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin organizacyjny obowiązuje po zaopiniowaniu go przez Wójta Gminy Płośnica
 3. Regulamin niniejszy został ustalony przez Dyrektora GCKiB w sprawach dotyczących komórki organizacyjnej pod nazwą „Biblioteka Publiczna” wspólnie z Zastępcą dyrektorem GCKiB w Płośnicy
 4. Dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia pomieszczeń sekcji GCKiB , a w konsekwencji zmianę ich podporządkowania
 5. Instruktorzy mogą zamiennie wykonywać swoje obowiązki w poszczególnych sekcjach we wszystkich pomieszczeniach obiektu wchodzących w skład zgodnie z potrzebami instytucji.
 6. Dopuszcza się możliwość wypożyczeń, dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń i sprzętu celem uzyskania dodatkowych środków finansowych na działalność GCKiB  lub nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń np. do nauki języka angielskiego celem zwiększenia oferty zajęć dodatkowych GCKiB
 7. Istnieje możliwość pobierania zaliczek przez pracowników GCKiB , wszelkie rozliczenia pobranych zaliczek przez pracowników, delegacji służbowych oraz innych należności muszą następować najpóżniej w terminie 7 dni od daty ich pobrania w kasie GCKiB
 8. Dopuszcza się możliwość działania zawodowych grup teatralnych, zespołów muzycznych i innych form działalności na bazie obiektów GCKiB zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami i umowami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1622
Utworzono dnia: 29.03.2017

Historia publikacji

 • 05.02.2020 10:24, Administrator
  Edycja strony: Regulaminy
 • 05.02.2020 10:23, Administrator
  Edycja strony: Regulaminy
 • 13.02.2018 13:03, Administrator
  Edycja strony: Regulaminy