Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

ul. Kościelna 38, 13-206 Płośnica

 

Statut

 

 

 

 

Statut

 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1. 1. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy zwane dalej „Centrum” jest Gminną jednostką organizacyjną, której organizatorem jest Gmina Płośnica, zwana dalej „Organizatorem” wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Płośnica.

 

2. Siedziba „Centrum” mieści się w Płośnicy  przy ul. Kościelnej 38, a terenem działania jest Gmina Płośnica.

 

 • 2. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy działa na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa:

 

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.

 

U. z 2012 roku;  poz.406);

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 roku;  poz. 642);

 

3)   ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 roku; poz.1047 z późn. zm.);

 

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.);

 

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku; poz.406);

 

 1. postanowień niniejszego Statutu.

 

 • 3. 1. „Centrum” posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 

2. Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury „Centrum” przejmuje całe mienie połączonych gminnych instytucji kultury i biblioteki.

 

§ 4. Nadzór nad działalnością „Centrum” sprawuje Wójt Gminy Płośnica.

 

§ 5. Organizator zapewnia „Centrum” warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

 

§ 6. 1. „Centrum” używa pieczęci podłużnych zawierające w swej treści: nazwę i adres instytucji, cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej i numer identyfikacji podatkowej o treści:

 

Gminne  Centrum  Kultury  i  Biblioteka w  Płośnicy  ul.  Kościelna  38;  13-206  Płośnica;  NIP  …………:

 

REGON:…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Do

pieczętowania

zbiorów

bibliotecznych

„Centrum”

używa

okrągłych

pieczęci

z napisem w otoku odpowiednio:

 

 

 

 

 

 

 1. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy;

 

 1. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy Filia w Niechłoninie;

 

 1. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy Filia w Wielkim Łęcku;

 

 1. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy Filia w Gródkach;

 

 1. „Centrum” może używać nazwy skróconej: „GCK i B w Płośnicy”.

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i przedmiot działania

 

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem „Centrum” jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy i nauki oraz wychowywanie, edukacja, rekreacja i kultura fizyczna.

 

 1. „Centrum” w celu realizacji zadań określonych w pkt.1 funkcjonuje wewnętrznie w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych:

 

 1. Dom Kultury;

 

 1. Biblioteka Publiczna;

 

 1. Koordynator sportu, rekreacji i kultury fizycznej;
 2. Centrum Aktywności Lokalnej;
 3. Świetlica Środowiskowa.

 

 1. Schemat organizacyjny instytucji kultury zostanie przyjęty łącznie z regulaminem organizacyjnym tej instytucji.

 

§ 8. Do zakresu działania komórki organizacyjnej p.n. „Dom Kultury” w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury należy w szczególności:

 

 1. edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę;

 

 1. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

 

 1. udostępnianie, tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury oraz włączenie ich do społecznego obiegu;

 

 1. inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu kulturalnym;

 

 1. kultywowanie tradycji i folkloru;

 

 1. opracowywanie planów upowszechniania kultury z uwzględnieniem działania innych organizacji społecznych, kulturalnych i gospodarczych;

 

 1. realizacja mecenatu samorządowego oraz poszukiwanie sponsorów dla tworzenia warunków do rozwoju i prezentacji osiągnięć twórczych;

 

 1. propagowanie i nadzorowanie imprez kulturalno - rozrywkowych o charakterze masowym z prawem zlecenia ich realizacji innym instytucjom i organizacjom;

 

 1. organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;

 

 1. tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;

 

 1. organizowanie wystaw okolicznościowych;

 

 1. organizowanie różnorodnych konkursów;

 

 1. promowanie uzdolnionej młodzieży;

 

 1. organizowanie środowiskowych imprez.

 

 • 9. 1. Do zakresu działania komórki organizacyjnej pn. „Biblioteka Publiczna” w zakresie zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa należy w szczególności:

 

 1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

 

 

 

 

 1. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej;

 

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

 

 1. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;

 

 1. popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;

 

 1. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

 

 1. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

 

 1. organizowanie konkursów czytelniczych;

 

 1. organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji i prozy;

 

 1. prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej;

 

 1. prowadzenie Filii Bibliotecznych:

 

 1. Filia Biblioteczna Gródki 29, 13-206 Płośnica;

 

 1. Filia Biblioteczna Niechłonin 146, 13-206 Płośnica;

 

 1. Filia Biblioteczna Wielki Łęck 86, 13-230 Lidzbark.

 

 1. Nadzór merytoryczny nad Bibliotekami Publicznymi sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

 

 • 10. Do zakresu działań Koordynatora sportu, rekreacji i kultury fizycznej  należy:

 

 1. prowadzenie zajęć sportowych z różnych dyscyplin sportu;

 

 1. organizacja turniejów oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych;

 

 1. współpraca ze szkołami w zakresie rozwoju kultury fizycznej;

 

 1. współpraca ze szkołami w zakresie wykorzystania bazy sportowej na terenie Gminy Płośnica;

 

 1. dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć sportowych;

 

 1. upowszechnianie turystyki regionalnej oraz promocja walorów turystycznych Gminy.

§ 10 a

 

Do zakresu zadań Centrum Aktywności Lokalnej należy:

1) określony sposób działania, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym;

2) angażowanie mieszkańców oraz aktywizowanie lokalnych instytucji na rzecz rozwiązywania własnych, artykułowanych przez dane środowisko problemów i potrzeb;

3) oparcie rozwoju lokalnego o siły tkwiące we własnym środowisku;

4) leczenie nadszarpniętych więzi międzyludzkich;

5) poczucie tożsamości z własną społecznością;

6) poczucie odpowiedzialności za lokalne sprawy;

7) prowadzenie działań na rzecz powstania silnych i zintegrowanych społeczności lokalnych;

8) rozwój lokalnej samoorganizacji, solidarności i tworzenie więzów samopomocy,

9) zaktywizowanie lokalnych zasobów – instytucji i organizacji samorządowych, pozarządowych, biznesowych;

10) wzmacnianie i integracja lokalnych grup obywatelskich;

11) budowanie tożsamości wspólnot lokalnych poprzez podnoszenie jakości społecznych interakcji, związków i sieci kontaktów;

12) pomaganie ludziom w tworzeniu i odtwarzaniu ich własnych społeczności lokalnych i grup społecznych, pozwalających na radzenie sobie z rozwiązywaniem lokalnych problemów oraz przejmowanie kontroli nad własnym życiem;

13) posiadanie lub stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywaniu i integracji społeczności lokalnej (miejscem takim może być siedziba instytucji);

14) tworzenie w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów.

 

§ 10b

 

Do zadań świetlicy środowiskowej należy:

1) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych;

 2) wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej rzeczywistości oraz pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany;

3) udzielanie pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez otoczenie ich dodatkową opieką wychowawczą;

4) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 

 

 • 11. „Centrum” może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

 

 1. organizować spektakle, koncerty, wystawy i odczyty;

 

 1. prowadzić naukę języków obcych, tańca towarzyskiego itp.,;

 

 1. prowadzić impresariat artystyczny;

 

 1. organizować imprezy rozrywkowe i sportowe;

 

 1. prowadzić działalność wydawniczą;

 

 1. świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne i inne usługi z zakresu kultury;

 

 1. prowadzić ogniska artystyczne;

 

 1. prowadzić wypożyczalnie sprzętu sportowego, technicznego itp.,;

 

 1. prowadzić sprzedaż regionalnych dzieł sztuki ludowej oraz artykułów użytku kulturalnego;

 

 1. realizować imprezy zlecone ( okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);

 

 1. świadczyć inne usługi w zakresie swojej właściwości.

 

 • 12. „Centrum” realizuje swoje zadania w oparciu o:

 

 1. samodzielnie opracowywane programy działalności;

 

 1. roczny harmonogram działań zatwierdzony przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Płośnica oraz Wójta Gminy Płośnica.

 

 

 

 

 

 

 

§ 13. „Centrum” współpracuje z:

 

 

 

 

 

1)

szkołami,

klubami

sportowymi

oraz

pozostałymi

podmiotami,

placówkami

 

i jednostkami

działającymi na terenie Gminy;

 

 

 

2)

innymi Ośrodkami Kultury.

 

 

 

 

               

 

Rozdział III

 

Organy i ich organizacja

 

 • 14. 1. W  „Centrum”  działają  jako  jego  wewnętrzne  komórki  organizacyjne:  Dom  Kultury,  Biblioteka

 

Publiczna i koordynator sportu, rekreacji i kultury fizycznej.

 

2. Całokształtem działalności „Centrum” kieruje Dyrektor, przy pomocy Zastępcy Dyrektora. 3. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą „Centrum” kieruje jego Zastępca.

 

4. Dyrektor „Centrum” sprawuje nadzór i zarządza majątkiem ruchomym przekazanym w użytkowanie.

 

 • 15. 1. Dyrektor „Centrum” organizuje i nadzoruje pracę placówek upowszechniania kultury i bibliotek publicznych oraz sportu i rekreacji, zabezpiecza ich wyposażenie, sprawuje funkcję doradczą i udziela wszechstronnej pomocy w prowadzeniu ich działalności, jak również reprezentuje je na zewnątrz i ustala wewnętrzną organizację placówek w regulaminie organizacyjnym.

 

2. Pracownicy Bibliotek podlegają merytorycznie bezpośrednio Zastępcy Dyrektora „Centrum” Kultury odpowiedzialnego za pracę bibliotek.

 

3. Zastępca Dyrektora „Centrum” jest partnerem dla Biblioteki Wojewódzkiej  i Powiatowej.

 

4. W zakresie współdziałania bibliotek z innymi placówkami kultury Dyrektor „Centrum” podejmuje decyzje w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora odpowiedzialnego za sprawy czytelnictwa.

 

 • 16. 1. Dyrektora „Centrum” powołuje i odwołuje Wójt Gminy Płośnica, który jest równocześnie jego zwierzchnikiem statutowym.

 

2. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Dyrektor „Centrum” w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Płośnica. 3. Do zakresu działania Dyrektora „Centrum” należy w szczególności:

 

 1. kierowanie bieżącą działalnością;

 

 1. reprezentowania „Centrum” na zewnątrz;

 

 1. zarządzania majątkiem jednostki;

 

 1. zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

 

 1. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

 

 1. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;

 

 1. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;

 

 1. występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.

 

4. Bezpośredni nadzór nad działalnością „Centrum” sprawuje Wójt Gminy.

 

§ 17. 1. Dyrektor „Centrum” zatrudnia i zwalnia pracowników upowszechniania kultury, bibliotek oraz koordynatora sportu. Decyzję o zatrudnieniu lub zwolnieniu w filiach bibliotecznych podejmuje w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora odpowiedzialnym za rozwój czytelnictwa.

 

 1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie opiniuje funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum, do którego zakresu działania będzie należeć upowszechnianie czytelnictwa.

 

 1. Pracownicy połączonych w „Centrum” instytucji kultury i bibliotek publicznych z dniem wpisu do rejestru, stają się Pracownikami „Centrum”, a „Centrum” przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

 

 

 

 

§ 18. 1. W placówkach upowszechniania kultury zatrudnia się pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Gminy.

 

 1. W bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej z odpowiednimi kwalifikacjami stosownie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określonych odrębnymi przepisami.

 

 1. W bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

 

Rozdział IV

 

Gospodarka finansowa

 

 • 19. „ Centrum” prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o zamówieniach publicznych oraz zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

 • 20. Podstawą gospodarki finansowej "Centrum" jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektor z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 

 • 21. Dyrektor „Centrum” opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, realizuje plan finansowy po uprzedniej akceptacji Wójta Gminy sporządzony z zachowaniem wysokości rocznej dotacji na działalność statutową ustalonej przez Organizatora oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 22. Plan działalności "Centrum" zawiera:

 

 1. plan usług;

 

 1. plan przychodów i kosztów;

 

 1. plan remontów i konserwacji środków trwałych;

 

 1. plan inwestycji;

 

 1. plan wydatków finansowych na realizację zadań bibliotecznych określonych w art.9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 poz.642) przygotowany przez Zastępcę Dyrektora, w tym na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych i zakup nowości wydawniczych.

 

 • 23. 1. „Centrum” finansowane jest z budżetu gminy w formie dotacji na realizację zadań określonych w niniejszym statucie oraz na utrzymanie obiektów, w których działalność jest prowadzona oraz dochodów własnych „Centrum”, o których mowa w § 25 niniejszego statutu a także innych źródeł.

 

2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 ustala Organizator w uchwale budżetowej i przekazuje „Centrum” w formie dotacji, oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.

 

 • 24. 1. „Centrum” zarządza powierzonym majątkiem w celu realizacji zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

 

2. „Centrum” może zbywać lub obciążać środki trwałe, w które został wyposażony. Zbycie lub obciążenie środka trwałego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Płośnica.

 

 • 25. „Centrum” może pobierać opłaty za:

 

 1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane na specjalne zamówienie czytelnika;

 

 1. niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych jako rodzaj szczególnej kary;

 

 1. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych;

 

 1. wypożyczone szczególnie drogocenne eksponaty i materiały biblioteczne w formie kaucji;

 

 1. usługi plastyczne, dekoracyjne i inne, wykonywane na zewnątrz;

 

 1. organizację imprez okolicznościowych;

 

 1. wynajem pomieszczeń i mienia;

 

 

 

 

 1. wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego;

 

 1. wpływy z prowadzonej działalności statutowej;

 

 1. innej działalności.

 

 • 26. Wszystkie wyżej wymienione opłaty ustala Dyrektor „Centrum” w formie zarządzenia w oparciu o sporządzone stosowne kalkulacje.

 

 • 27. „Centrum” tworzy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§  28.  Statut   Gminnego  Centrum  Kultury  i   Biblioteka  w   Płośnicy  uchwala  Rada  Gminy  Płośnica.

 

 • 29. Zmiany Statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia na wniosek Dyrektora „Centrum”.

 

 • 30. Statut wchodzi w życie z dniem powołania „Centrum” po wcześniejszym podjęciu uchwały o jego nadaniu.

 

 • 31. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

 

2. Tracą moc dotychczas obowiązujące statuty Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1194
Utworzono dnia: 29.03.2017

Historia publikacji

 • 13.02.2018 13:02, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 29.03.2017 15:30, Administrator
  Dodanie strony: Statut